$1
$2
$3
$5
$10
$20
$30
$100
Game #TitlePriceROITop PrizeProfit
152610X Bingo$3-0.317$25,000-$0.95
1542Loteria$3-0.325$30,000-$0.97